Имате въпроси? Обадете ни се тел. 0700 450 12

Информация относно обработването и защитата на Вашите лични данни

1. „Макроадванс“ АД действа като администратор на Вашите лични данни. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №147, ет.5, ап.14. Телефон за връзка: 0700/45012; ел.адрес: info@macroadvance.com; уебсайт: www.macroadvance.com.
Дружеството се представлява от изпълнителния директор – Виктор Сергиев.
Длъжностно лице по защита на личните данни: Д. Иванова, телефон за връзка - 0884 74 27 60, електронен адрес: dpo@macroadvance.com; адрес: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 147, ет. 5, ап. 14

2. Вашите лични данни са ни предоставени директно от Вас, по повод сключен договор с „Макроадванс“ АД или от цедента (банката, с която сте сключили Договор за кредит) при прехвърляне на Вашето задължение, съгласно Договор за цесия

3. Вашите лични данни като физическо лице се обработват за целите на:

 • за сключване и изпълнение на договор, по който Вие сте страна или сте подписали в качеството на представляващ юридическо лице. Договорните отношения може да са възникнали директно между Вас и „Макроадванс“ АД или в резултат на частно правоприемство „Макроадванс“ АД да е станало впоследствие страна по съответния договор.
 • за реализиране на законните интереси на „Макроадванс“ АД във връзка с изпълнението на договора, в това число и във връзка с реализиране на правата на дружеството при неизпълнение на поетите от Вас, включително чрез извънсъдебно и съдебното им събиране, в т.ч. принудително събиране по предвидения законов ред и представянето на трети лица на Вашите лични данни с цел събиране на тези задължения;

4. Категории субекти, чиито лични данни „Макроадванс“ АД обработва:

 • физически лица;
 • юридически лица;

5.Категории лични данни, които „Макроадванс“ АД обработва:

 • три имена;
 • единен граждански номер;
 • постоянен и настоящ адрес;
 • телефонен номер;
 • електронен адрес;
 • данни за местонахождение;
 • данни за работодател;
 • информация за банкови сметки, на които лицето е титуляр;

6. Категории лица, пред които могат да бъдат разкрити и на които могат да бъдат предоставяни личните данни, събирани и обработвани от „Макроадванс“ АД:

 • лица, на които са възложени действия по изработване, комплектоване и доставка на информационни бланки на администратора, включително пощенски служби и куриерски фирми; лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора
 • лица, на които администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини;
 • органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба, включително всички действащи на територията на Република България частни и държавни съдебни изпълнители, съдилища, нотариуси, общини, длъжностни лица, Банкови институции, НОИ, пълномощници на лицето, вещи лица и др.
 • служители по трудово правоотношение и/или лица, с които администраторът е сключил граждански договор, с цел събиране на задълженията на лицата;

7. „Макроадванс“ АД съхранява личните данни за срок от 5 години, считано от погасяване на задължението, или от настъпване на основание, съставляващо или имащо смисъл на прекратяване на договорните отношения.

8. Техническите и организационни мерки, които „Макроадванс“ АД може да използва, за да гарантира сигурност на обработването:

 • псевдонимизация и криптиране
 • способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, чрез извършване на системни наблюдения, анализи, оценки на дейностите по обработване и на техническите средства за обработване на данните;
 • способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент, обезпечени с технически средства;
 • процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;
 • обучения на служителите на „Макроадванс“ АД, обработващи лични данни;
 • работа с контрагенти и трети лица, които гарантират защита на предоставените им лични данни;
 • обвързаност на всички служители, трети лица и контрагенти на „Макроадванс“ АД от задължение за спазване на поверителност на получените данни;

9. Уведомяваме Ви, че имате право да поискате от „Макроадванс“ АД достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни, както и ограничаване на обработването и подаване на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, както и че имате право на преносимост на данните. Изброените права можете да упражните в съответствие с разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). В случай, че желаете да упражните посочените права, следва да изпратите писмено Вашето искане на посочените за контакт адреси, а ние ще отговорим на искането Ви в разумен срок.

10. Уведомяваме Ви, че имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2), ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на българското и европейското законодателство свързано със защитата на личните данни.