Имате въпроси? Обадете ни се тел. 0700 450 12

Политика за защита на личните данни на „Макроадванс” АД

I. Обща информация

„Макроадванс“ АД, ЕИК 201127485 („Дружеството“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от Дружеството е Комисията за защита на личните данни на Република България. От 25 май 2018 г. в държавите-членки на Европейския съюз ще се прилага Общият регламент за защита на личните данни („ОРЗД“). От тази дата Дружеството следва да съобрази дейността си с ОРЗД и принципите за обработване на лични данни.

Шестте принципа за обработване на лични данни, закрепени в ОРЗД, гласят, че личните данни следва да бъдат:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на физическите лица
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не бъдат обработвани по-нататък по начин, несъвместим с тези цели
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват
 • точни и при необходимост поддържани в актуален вид
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни ОРЗД предвижда шест правни основания, въз основа на които могат да бъдат обработвани лични данни
 • субектът на данните е дал своето информирано съгласие за обработване на лични данни за определена цел
 • обработването е необходимо за встъпване в или изпълнение на договор със субекта на данните
 • обработването на данните е необходимо за спазване на задължение по закон
 • обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице
 • обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес
 • обработването е необходимо с оглед легитимния интерес на администратора на данните или на трета страна, освен когато над този интерес надделяват основните права и свободи на субекта на данните

С оглед на горното бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни по повод на задължения, прехвърлени на Макроадванс по силата на Договори за цесия или по повод на възникнали отношения директно между Вас и „Макроадванс“ АД.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме
 • как и защо използваме Вашите лични данни
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

II. Дефиниции

 • Администратор на лични данни: Организацията или физическото лице, което определя целите и средствата на обработването на личните данни. По отношение на личните данни, които администрира „Макроадванс” АД определя целта на обработката на Вашите данни на едно от предвидените в закона основания за това; Дружеството определя средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за Дружеството.
 • Обработващ личните данни: Организацията или физическото лице, което обработва лични данни от името на администратора на лични данни. Макроадванс АД стриктно определя целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR.
 • Субект на данните: Идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.
 • Нарушение на сигурността на данните: Нарушение на сигурността, което води, например до случайно или незаконосъобразно унищожаване, загуба, изменение, непозволено разкриване, достъп, прехвърляне, съхранение на лични данни.
 • Лични данни: Всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данните“); идентифицируемо физическо лице означава лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез информация като, например, име, идентификационен номер, данни за местоположение, един или повече фактори, характерни за физическата, физиологическата, генетичната, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • Обработване: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни, независимо дали с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Цесия: прехвърляне на задължение от един кредитор – цедент на друг кредитор – цесионер. Личните данни се предават от един администратор на друг в резултат на прехвърляне на вземания (цесия).В тези случаи правното основание за обработване на личните данни е изпълнение на законовото задължение по чл. 99, ал.3 от Закона за задълженията и договорите. Законът задължава предишния кредитор да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането. Това обстоятелство обуславя и предаването на личните данни, доколкото същите се съдържат в съответните документи. След получаване на вземането новият кредитор може да обработва данните на основание своя легитимен интерес за събиране на дължимата сума, включително по реда на принудителното изпълнение.

III. Данни за администратора. Вид, цели и основание за обработване на Вашите лични данни

3.1. Данни за администратора

"Макроадванс” АД е акционерно търговско дружество, учредено съгласно законите на Република България и вписано в ТРЮЛНЦ, с ЕИК 201127485. Дружеството има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; Финансов лизинг; Гаранционни сделки; Придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други).

Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка.

3.2. Данни за контакт с администратора

Седалище и адрес на управление гр. София, ул. Георги С. Раковски №147, ет.5, ап.14.

Телефон за връзка: 0700/45012; ел.адрес: info@macroadvance.com.

Длъжностно лице по защита на личните данни в „Макроадванс“ АД:

Ел. адрес: dpo@macroadvance.com; адрес за контакт: София, ул. „Георги С. Раковски“ №147, ет.5, ап.14

3.3. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Макроадванс” АД

Вид на лични данни Цел на обработването им Основание за обработване
1 Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта, гражданство на лицето, постоянен и настоящ адрес Идентификация на физическо лице; Идентификация на лицето по реда на Закон за мерките срещу изпиране на пари; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби; Изпълнение на законово задължение
Осъществяване на контакт, Предприемане на всякакви законово определени действия (в това число съдебни или извънсъдебни) за събиране на задължението на Кредитора, придобито по силата на сключен Договор за цесия Легитимен интерес
Действия по сключване на договори за встъпване в дълг, поръчителство или други споразумения за доброволно уреждане на отношенията, в това число изпълнение на така сключените договори/споразумения Сключване/изпълнение на договор, в това число действия, предхождащи сключването на такъв договор
2 Телефон Контакт със задължено лице с цел уреждане на финансовите задължения Легитимен интерес
Обработка и отговор на искания за упражняване на права/ обработка на запитвания, оплаквания и жалби; Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на „Макроадванс“ АД, изпращане на рекламни съобщения Съгласие
3 Адрес Осъществяване на контакт; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ запитвания, оплаквания и жалби; Легитимен интерес
Предлагане на продукти и услуги на „Макроадванс“ АД, изпращане на рекламни съобщения Съгласие
4 И-Мейл адрес/електронен адрес Осъществяване на контакт; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит; Обработка и отговор на искания за упражняване на права, на запитвания, оплаквания и жалби; Легитимен интерес
Предлагане на продукти и услуги на „Макроадванс“ АД, изпращане на рекламни съобщения Съгласие
5 Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване за предходните 6 месеца, пенсии Проверка на верността на предоставени данни от лицето; Съгласие
Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника към него Законово задължение
6 Проверка на идентификационните лични данни в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации Прилагане на мерки за идентификация, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника към него Законово задължение
7 Проверка на заявените лични данни в базите данни на свързани лица Предотвратяване на измами, оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, оценка на кредитоспособност Легитимен интерес
Законово задължение
8 Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпиране на пари Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Законово задължение
9 Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта Проверка на предоставени данни с цел идентификация по ЗМИП Законово задължение
10 Запис на телефонен разговор Подобряване на обслужването, спазване на информационнните права и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; Легитимен интерес
11 Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Законово задължение
12 Информация за други кредити/задължения Оценка на кредитоспособност Съгласие
13 Номер на банкова сметка Възстановяване на надплатени суми, заплащане на разходи по съдебни производства и други Легитимен интерес
Идентификация по реда на Закон за мерките срещу изпиране на пари Законово задължение
14 Имуществено състояние на кредитополучател Дейности по събиране на непогасено задължение - принудително изпълнение по реда на ГПК Легитимен интерес
15 Саморъчен подпис/отпечатък от пръст в законово определените случаи/, когато договор или споразумение се подписват присъствено. Подаване на различни искания, жалби, оплаквания Сключване и изпълнение на договор
Подписване на договор/споразумение
16 Данни на лице за контакт Подсигуряване на контакт със задълженото Легитимен интерес
17 Данни за работодател Изпълнение на задължения по сключен договор/ контакт със задълженото лице в случай на забава по договора за паричен заем Легитимен интерес
18 Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Законово задължение
19 Копие от лична карта Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари Законово задължение
20 Профил/акаунт на интернет страница на Администратора Предоставяне на информация/комуникация по повод погасяване на задължение Легитимен интерес
Спазване на информационните права на субектите на лични данни, прозрачност и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя Законово задължение
21 Проверка на банкова сметка в Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБ Предотвратяване на измами, идентификация по Закона за мерките срещу изпиране на пари, удостоверяване верността на декларираните данни Законово задължение
22 Три имена, телефонен номер, електронен адрес и всякакви други лични данни, предоставени от субект на данни доброволно, по негова инициатива, във връзка с отправяне на всякакви искания, жалби, заявления и други, в това число отправяни по електронен път - чрез страницата на Администратора, чрез имейл адрес, при телефонен разговор или изпратени на хартиен носител на адреса на управление на Дружеството Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби Легитимен интерес

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от "Макроадванс" АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните.

IV. Друга информация

4.1. Срок за съхраняване на личните Ви данни

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

"Макроадванс" АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за "Макроадванс" АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу.

"Макроадванс“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем - за срок от 5 г., който срок започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на договора за паричен заем.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – за срок от 5 г., който срок започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

г) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от две години.

д) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи Дружеството може да продължи да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

4.2. Достъп на трети лица до личните ми данни

"Макроадванс" АД няма да разкрива лични данни на Трети страни (1), извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност и сключване на договор за поръчителство.

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

- лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Република България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

- лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

- лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;

- лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното;

Дружеството ще предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение - за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ, ГД ГРАО и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.

Дружеството има право по всяко време да прехвърли вземанията си на трето лице - дружество, специализирано в събиране на вземания, по силата на договор за цесия. В тази връзка данните Ви ще бъдат предадени за обработка на третото лице за целите на събиране на вземането.

„Макроадванс" АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. "Макроадванс" АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

V. Защита на личните Ви данни. Автоматизирано обработване на лични данни

5.1. Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както и е определило Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

5.2. Обект ли са Вашите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Дружеството може да обработва автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други изводи относно различни Ваши лични аспекти - за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

VI. Права на субекта на лични данни

Като субект на данни, които данни се обработват от "Макроадванс" АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството; лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно, по електронен път на адрес dpo@macroadvance.com, когато заявлението е подписано с квалифициран електронен подпис.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т.3.3. по-горе основания за обработване на данните.

6.1. Вие имате следните права:

(а) Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ "профил" за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

(б) Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

(в) Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

(г) Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

(д) Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако оспорвате точността на личните данни или не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им и други.

(е) Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция. Това се прилага само, когато обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и обработването се извършва по автоматизиран начин.

(ж) Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

(з) Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 , тел. (+359) 2 915 3518, e-mail: kzld@cpdp.bg.


[1] "трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 GDPR)